ILLEGALE KINDEREN
OPVANG EN SOCIALE ZEKERHEID
ONDERWIJS EN VRIJE TIJD
GEZONDHEID EN ZORG
FAMILIE EN BESCHERMING
POLITIE EN DETENTIE

Studiefinanciering
Als iemand na de middelbare school gaat studeren, kan er studiefinanciering worden aangevraagd waarmee de kosten voor de studie, boeken, kamerhuur, etc. kunnen worden bekostigd.
'Illegale' leerlingen die willen studeren, krijgen geen studiefinanciering.

Stichting UAF
Voor vluchtelingen bestaat er de mogelijkheid om met een financiële bijdrage van de Stichting voor Vluchteling–Studenten UAF toch een opleiding te volgen op WO-, HBO of MBO-niveau (vanaf niveau 3).
Voorwaarde:
De student moet als asielzoeker Nederland binnen zijn gekomen en in het eigen land risico hebben gelopen op vervolging.

Het UAF toetst onafhankelijk van de minister van Immigratie & Asiel/ de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) of de jongere volgens hen voldoet aan de definitie van vluchteling in de zin van het Vluchtelingenverdrag.
Het UAF kent een vrij lange wachtlijst, het is aan te raden om tijdig vóór het begin van de studie contact op te nemen met het steunfonds.

Klik hier voor de folder van het UAF.


'DOVE PEUTER HEEFT RECHT OP GEHOOROPERATIE'
8 januari 2016

 

De 3-jarige Kalma is doof en heeft een gehoorimplantaat nodig zodat ze weer kan horen. Maar volgens staatssecretaris Dijkhoff komt het Afghaanse meisje niet in aanmerking voor een operatie, omdat het asielverzoek van haar ouders is afgewezen. Defence for Children benadrukt dat alle kinderen recht hebben op medisch noodzakelijke zorg in Nederland. Kalma mag niet gediscrimineerd worden vanwege de verblijfsstatus van het gezin.

Lees hier meer.

 

GEZINNEN ALMELO MOETEN ALLEMAAL VERHUIZEN
September 2015

 

Op 9 september 2015 heeft de rechter in Zwolle besloten dat de kinderen in de gezinslocatie in Almelo door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) mogen worden overgeplaatst naar andere locaties in Nederland. De belangen van de kinderen om hun school in Almelo te kunnen voortzetten en bij dezelfde medische behandelaars te blijven, wegen niet zo zwaar dat de verhuizing moet worden tegengehouden. Defence for Children is teleurgesteld en pleit er bij staatssecretaris Dijkhoff voor om, ondanks de uitspraak, kinderrechten meer te verankeren in het opvangbeleid.

Lees hier meer.

 

OUDERS ZONDER KINDEREN IN GESLOTEN LOCATIE ZEIST GEPLAATST
April 2015

 

Op de Kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children zijn veel verontrustende signalen binnengekomen over migrantengezinnen die worden opgepakt en in een gesloten locatie in Zeist worden opgesloten. In deze locatie kunnen gezinnen en alleenstaande kinderen worden geplaatst voorafgaand aan uitzetting naar het land van herkomst. Na verschillende veroordelingen door rechters, zegde de staatssecretaris toe beter naar de belangen van de kinderen te kijken. De recente signalen getuigen daar niet van. Bij Defence for Children is een zaak bekend waarin ouders gescheiden van hun kinderen zijn vastgezet in Zeist. In veel zaken ontbreekt een belangenafweging over de kinderen.

Lees hier over ouders zonder kinderen in gesloten locatie Zeist.

Lees hier over het ontbreken van een belangenafweging over kinderen.